(Danong.com) Trong công việc, khả năng thuyết phục bằng lời nói là vô cùng quan trọng.