Theo Michael Johndjua, viết thư đòi nợ khách hàng là một nghệ thuật. Bên cạnh những cách thức riêng cho từng trường hợp "con nợ" cụ thể, cũng cần tuân thủ một số quy tắc chung.Chi tiết...