Hanoinet - Phạm vi chuyên môn nghiệp vụ thư ký bao quát rộng, ngoài các nghiệp vụ thông thường, người thư ký còn phải đảm nhiệm các chức năng dịch vụ bao gồm cả kế toán, tài chính, nhân sự, tổng hợp và quản trị.