Gần đây ở TP HCM xuất hiện một số người giả là người tàn tật, nhà sư đi khất thực, người đi đường gặp khó khăn, lợi dụng lòng tốt người khác để làm tiền

Theo NLĐ