(Vitinfo) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định thu hồi 4 dự án sau khi đã quá thời gian qui định, nhưng các chủ đầu tư vẫn không triển khai theo kế hoạch.