Quyết định về việc phê duyệt kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai trên địa bàn tỉnh (đợt 3/năm 2016).

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch và đô thị ngày 17/6/2009; Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Xét kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra liên ngành (thành lập theo Quyết định số 1364/QĐ.UBND-ĐTcủa UBND tỉnh) tại các báo cáo: số 2561/SKHĐT-KTĐN ngày 11/11/2016, số 2530/SKHĐT-KTĐN ngày 09/11/2016, số 2536/SKHĐT-KTĐN ngày 09/11/2016, số 6401/BC-STNMT ngày 09/11/2016 (Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo); số 2184/SXD.QHKT ngày 03/10/2016 (Sở Xây dựng báo cáo),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành, thu hồi dự án và hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan các dự án sau:

(1) Dự án Trung tâm sinh thái, sinh vật cảnh tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh của Hội sinh vật cảnh Nghệ An. Lý do: Theo quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Vinh thành Cảng hàng không quốc tế do Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 347/QĐ-BGTVT ngày 29/01/2015, dự án trên nằm trong quy hoạch đất hàng không dân dụng quản lý.

Nghe An thu hoi 8 du an cham tien do, khong trien khai - Anh 1

Triển khai thi công hồ Cửa Nam. Ảnh: Mai Hoa

(2) Dự án Khu đô thị Viễn thông và Công nghệ thông tin (diện tích quy hoạch 7,78 ha) tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện. Lý do: Dự án đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 517/QĐ.UBND-ĐT ngày 01/3/2011; phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 4444/QĐ.UBND-ĐT ngày 21/10/2011, đến nay chưa hoàn thành các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa khởi công xây dựng công trình theo đúng quy định, văn bản pháp lý liên quan đã hết hiệu lực.

(3) Dự án Cải tạo môi trường và xây dựng khu dịch vụ thương mại, nhà ở tổng hợp (diện tích quy hoạch 135,9 ha) tại các phường: Đông Vĩnh, Đội Cung và Cửa Nam của Công ty CP Đầu tư xây dựng và ứng dụng Công nghệ mới TECCO. Lý do: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 31/QĐ.UBND-CNXD ngày 04/01/2012, đến nay không thực hiện bất cứ thủ tục gì tiếp theo để thực hiện dự án, văn bản pháp lý liên quan đã hết hiệu lực.

Nghe An thu hoi 8 du an cham tien do, khong trien khai - Anh 2

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh thăm quan khu vực điều hành nhà máy xi măng Sông Lam. Đây là một trong những dự án triển khai nhanh, sớm đi vào hoạt động. Ảnh: Nguyên Sơn

(4) Dự án Trường Đại học công nghệ Miền Trung (diện tích quy hoạch 27,691 hà) tại các xã Nghi Ân và Nghi Đức, thành phố Vinh của Công ty CP đào tạo và phát triển nguồn nhân lực miền Trung. Lý do: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 3005/QĐ.UBND-CN ngày 14/7/2010, đến nay không thực hiện bất cứ thủ tục gì tiếp theo để thực hiện dự án, văn bản pháp lý liên quan đã hết hiệu lực.

(5) Dự án Khu đô thị mới Đông Hưng (diện tích quy hoạch 98,5 ha) tại phường Long Sơn và xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa của Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn doanh nghiệp VNS. Lý do: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 3673/QĐ.UBND-CN ngày 03/8/2009, đến nay không thực hiện bất cứ thủ tục gì tiếp theo để thực hiện dự án, văn bản pháp lý liên quan đã hết hiệu lực.

(6) Dự án Khu du lịch sinh thái biển kết hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí (diện tích quy hoạch 1,9 ha) tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu của Công ty TNHH Đức Trà (trước đây là Công ty TNHH ô tô Hoàng Trà). Lý do: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch ngàỷ 28/10/2006, đến nay không thực hiện thủ tục gì tiếp theo để thực hiện dự án, văn bản pháp lý liên quan đã hết hiệu lực.

(7) Dự án Khu đô thị Phủ Quỳ Happy Land (diện tích quy hoạch 79,8 ha) tại các xã: Nghĩa Tiến và Tây Hiếu - Thị xã Thái Hòa của Công ty cổ phần AddCom Land. Lý do: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 tại Quyết định số 08/QĐ-UBND.ĐT ngày 02/01/2013, đến nay không thực hiện bất cứ thủ tục gì tiếp theo để thực hiện dự án, văn bản pháp lý liên quan đã hết hiệu lực, UBND thị xã Thái Hòa kiến nghị thu hồi.

(8) Dự án Trung tâm dịch vụ thương mại Long Sơn tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa của Công ty Hồng Hà (tên công ty không trong danh sách đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư và hệ thống toàn quốc). Lý do: Dự án này đã lâu không thực hiện bất cứ thủ tục gì tiếp theo để thực hiện dự án, văn bản pháp lý liên quan đã hết hiệu lực, UBND thị xã Thái Hòa kiến nghị thu hồi.

Điều 2.

1. Giao Đoàn kiểm tra liên ngành gửi Quyết định phê duyệt kết luận kiểm tra đến từng đối tượng kiểm tra; Hoàn thành xử lý các nội dung sau kiểm tra đối với các dự án trong thời gian 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra; Đồng thời tổ chức công bố công khai theo quy định để nhân dân được biết.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thành lập Hội đồng định giá để xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra.

3. Giao ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (có dự án trên địa bàn) quản lý các khu đất sau thu hồi; Trực tiếp làm việc với Chủ đầu tư để giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để chỉ đạo xử lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Đoàn kiểm tra liên ngành; Giám đốc các Sở, ngành: Ke hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các đơn vị, chủ đầu tư dự án và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

UBND tỉnh