Văn bản nêu rõ các khoản đóng góp được thỏa thuận gồm: Tiền ăn của học sinh bán trú; tiền chăm sóc bán trú (Tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ vào các ngày trong tuần trừ các ngày nghỉ);

Nghe An: Quy dinh cac khoan dong gop thoa thuan trong nha truong - Anh 1

Tiền nước uống của học sinh: Nhà trường thống nhất với toàn thể cha mẹ học sinh về hình thức cung cấp nước uống, bảo đảm các điều kiện quy định tại Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.

Về thu tiền bảo hiểm y tế học sinh, Sở GD&ĐT lưu ý thực hiện theo Công văn số 1683/LN-GD&ĐT-BHXH-TĐ. Công văn này thay thế Công văn số 1806/LN-GD&ĐT-BHXH-TĐ về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên và y tế học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sở GD&ĐT yêu cầu đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch, lập dự toán thu, chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, không vì mục đích thương mại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nhà trường thỏa thuận thống nhất với cha mẹ học sinh (thỏa thuận bằng văn bản) tại cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp, trường; công khai mức thu và các nội dung chi.

Các nội dung và mức chi phải được quy định cụ thể, chi tiết trong quy chế chi tiêu nội bộ của đon vị.