Ngày 28-3-1935, tại Hương Cảng, Trung Quốc, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản ta đã ra "Nghị quyết về Đội tự vệ" kể từ đó đến nay ngày 28-3 được lấy làm ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV). Luật DQTV tiếp tục khẳng định, ngày 28-3 hằng năm là ngày truyền thống của DQTV. Hình thức, quy mô tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của DQTV do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn. UBND các cấp, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của DQTV.

Tại Điều 3 Thông tư 85/2010/TT-BQP, Bộ Quốc phòng đã quy định cụ thể về kỷ niệm ngày truyền thống của DQTV như sau: Kỷ niệm các năm chẵn (số năm kỷ niệm ngày truyền thống có chữ số cuối cùng là 0). Được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương các cấp; để tôn vinh truyền thống lực lượng DQTV, góp phần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho lực lượng DQTV và nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân, lực lượng DQTV ở địa phương, cơ quan, tổ chức. Yêu cầu tổ chức kỷ niệm lấy giáo dục, tuyên truyền là chủ yếu, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và lực lượng DQTV, phát huy tính quần chúng rộng rãi, kết hợp với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và các hoạt động thi đua yêu nước của địa phương; bảo đảm nghiêm túc, trang trọng, có ý nghĩa thiết thực, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối. Kỷ niệm những năm còn lại, căn cứ vào tình hình cụ thể từng địa phương, cơ sở để tổ chức kỷ niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm; kết hợp với tổ chức ra quân huấn luyện, lễ kết nạp DQTV, công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV nòng cốt. Việc tổ chức kỷ niệm gắn với các đợt tuyên truyền, phát động thi đua hướng vào công tác tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của DQTV; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức mít tinh, gặp mặt cán bộ, chiến sĩ DQTV qua các thời kỳ; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng DQTV, giáo dục QP-AN, công tác quốc phòng, quân sự ở các bộ, ngành và địa phương; Trách nhiệm triển khai thực hiện: Căn cứ hướng dẫn của cơ quan chức năng và đặc điểm, điều kiện cụ thể, các bộ, ngành Trung ương, các quân khu và địa phương xác định quy mô, nội dung, hình thức tổ chức kỷ niệm năm chẵn ngày truyền thống của lực lượng DQTV cho thích hợp. Hằng năm, các bộ, ngành Trung ương, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng DQTV. Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ CHQS cấp tỉnh, Ban CHQS cấp huyện, Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS bộ, ngành Trung ương, Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm trình UBND cùng cấp, người đứng đầu bộ, ngành, cơ quan, tổ chức phê duyệt và triển khai thực hiện. Quốc An