(Chinhphu.vn) - Qua 3 năm thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành và tổ chức ở Trung ương và địa phương.

Ảnh: Chinhphu.vn

Hôm nay (16/12), Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, hợp tác quốc tế về pháp luật có ý nghĩa lớn trong việc xây dựng và xác định tư duy mới trong xây dựng pháp luật, tạo cơ sở pháp lý phù hợp với thông lệ và thực tiễn quốc tế, góp phần giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh, có cơ chế phối hợp tốt hơn với các nước, các tổ chức quốc tế, tránh trùng lắp trong qui định pháp luật và quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật tốt hơn.

Qua 3 năm thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành và tổ chức ở Trung ương và địa phương. Nội dung và hình thức hợp tác ngày càng đa dạng, tập trung nhiều vào việc hỗ trợ xây dựng pháp luật, tăng cường năng lực của các cơ quan tư pháp, pháp chế và bổ trợ tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý… góp phần tích cực vào tiến trình cải cách tư pháp và pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Tuy nhiên, tại Hội nghị, Bộ Tư pháp cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật. Cụ thể, việc thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP còn chưa đầy đủ, một số qui định còn bộc lộ hạn chế, bất cập, đặc biệt là chưa bao quát đầy đủ các hoạt động hợp tác phi dự án, nhỏ lẻ hoặc lồng ghép trong hoạt động hợp tác thuộc các lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, vai trò của Bộ Tư pháp đối với các hoạt động về hợp tác quốc tế về pháp luật trong thời gian qua chưa được khẳng định. Bộ chưa thực hiện quan tâm để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao. Hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật không hoàn toàn độc lập, khó tách riêng để thực hiện các qui định pháp luật riêng cho lĩnh vực này; nguồn nhân lực còn thiếu; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động về hợp tác quốc tế về pháp luật chưa đồng bộ, còn trùng lắp và thiếu tính đặc thù…

Do vậy, khắc phục những chồng chéo, vướng mắc về thể chế, củng cố, hoàn thiện, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hoạt động này, tăng cường nhận thức và tuyên truyền, coi trọng công tác thanh, kiểm tra… là những giải pháp được kiến nghị nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật, trong đó có công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Lê Sơn