(NDHMoney) CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI – sàn HOSE) cho biết sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào chiều ngày 25/4/2013.

Cụ thể, thời gian tổ chức từ 13h30 ngày 25/4/2013, địa điểm tổ chức tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam. Theo lưu ý của SSI, thư mời họp đã gửi đến cổ đông đồng thời là Giấy vào cổng tại Hội trường Thống Nhất.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ, năm 2012 SSI đạt tổng tài sản là 7.981 tỷ đồng (hợp nhất), riêng của công ty mẹ là 7.665 tỷ đồng. Doanh thu thuần năm 2012 hợp nhất là 849,3 tỷ đồng, riêng công ty mẹ là 884,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2012 là 465,5 tỷ đồng, riêng công ty mẹ là 455,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của công ty mẹ là 464,3 tỷ đồng.

Công ty dự kiến sẽ trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt là 10%, tương đương số tiền chi trả là 353,79 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao cho ban lãnh đạo, lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển năm sau là 35,216 tỷ đồng.

Trước đó, SSI đã đưa ra 3 kế hoạch lợi nhuận, tương ứng với 3 kịch bản của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2013 . Với kịch bản tích cực là VN-Index đạt 500 điểm, công ty phấn đấu đạt lợi nhuận trước thuế 510 tỷ đồng. Với kịch bản trung bình (VN-Index đạt 450 điểm), lợi nhuận trước thuế của SSI dự kiến là 490 tỷ đồng. Cuối cùng, với kịch bản thận trọng là VN-Index giảm về 400 điểm, công ty vẫn ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế là 450 tỷ đồng.