Thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa chỉ đạo Sở Tài Nguyên-Môi trường phối hợp với các sở-ngành, UBND các quận-huyện, phường-xã và các tổ chức được Nhà nước giao-thuê đất thực hiện việc kiểm kê đất, lập bản trích đo địa chính khu đất đang quản lý, sử dụng