Theo thống kê, dư nợ cho vay để đầu tư và kinh doanh bất động sản tăng hơn 10%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,52% so với tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế, tăng 0,35% so với cuối năm ngoái

6 tháng đầu năm, tổng phương tiện thanh toán và tín dụng tăng phù hợp với chủ trương kích cầu của Chính phủ, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, góp phần quan trọng ngăn chặn suy giảm và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Việc giảm lãi suất cho vay chủ yếu tác động đến chi phí đầu vào của các ngân hàng lên thêm từ 1% - 1,2%/năm trong khi tốc độ tăng trưởng nửa cuối năm bị giới hạn. Từ ngày 1/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng tiền đồng Việt Nam từ 3,6%/năm xuống 1,2%/năm. Đây là những bước đi hướng đến việc giám sát chặt chẽ chính sách tiền tệ để đạt mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và chất lượng tín dụng cho cả năm 2009. Điều này sẽ thu hẹp lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của các ngân hàng. Từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong khoảng từ 25% đến 27%; đồng thời, đưa ra các giải pháp kiểm soát cho vay đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bất động sản... Với chỉ tiêu này, lãnh đạo các Ngân hàng Thương mại Cổ phần cũng phải chọn lọc hơn đối với các khách hàng vay trong kế hoạch tín dụng của mình./ Theo Thanh Niên