(PL)- Thống đốc Ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư hướng dẫn các ngân hàng thương mại cổ phần chưa niêm yết bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.