VIT - Tại khu vực quân sự Bắc Caucasia trên dãy núi Darya, giai đoạn thử nghiệm thứ ba và cũng là giai đoạn cuối cùng đối với hệ thống súng cối mới 82mm đã bắt đầu. Phó Tư lệnh quân đội – Trung tướng Valery Evnevich chỉ đạo quá trình thử nghiệm này.