Đây là ngày lễ lớn vinh danh những người đã hy sinh vì Tổ quốc