Phát biểu trong phiên họp của Hội đồng an ninh Nga ngày 28-7, Tổng thống Mét-vê-đép đã nêu lên 5 nhiệm vụ mà Nga cần phải giải quyết trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là phải xác định phương hướng ưu tiên sử dụng các công nghệ siêu máy tính và lưới điều khiển trong lĩnh vực này. Các nhiệm vụ tiếp theo là đề ra các biện pháp cho phép nâng cấp cơ sở thành phần điện tử của Nga nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất các siêu máy tính; Thành lập cơ sở tiêu chuẩn pháp lý ứng dụng các siêu máy tính; Tạo điều kiện cho việc xây dựng các mạng lưới điều khiển, trước hết là trong lĩnh vực khoa học-giáo dục; Tổ chức một hệ thống đặc biệt đào tạo chuyên gia cho các trường đại học hàng đầu của Nga.