KTĐT - Tại hội nghị triển khai học tập Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XI) và chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2013, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã nhấn mạnh mục đích của đợt học tập là tạo sự chuyển biến cả nhận thức và hành động cho cán bộ chủ chốt từ thành phố tới cơ sở.

Trong đó, học và làm theo Bác Hồ về phong cách quần chúng, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong công tác "nói đi đôi với làm" của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, nơi công tác, cơ quan, đơn vị...

Hội nghị thống nhất xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết và các kết luận tại Hội nghị T.Ư 6 (khóa XI) tới các tổ chức thành viên. Đồng thời có cơ chế, chủ động đôn đốc, kiểm tra, sơ tổng kết việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, cũng như triển khai sâu rộng nghị quyết tới các cấp, các ngành, nhằm tạo sự đoàn kết trong đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, thiết thực và hiệu quả.