QĐND - Tại một số đơn vị cơ sở, việc chi trả, thanh quyết toán các tiêu chuẩn chế độ cho cán bộ, chiến sĩ vẫn chưa kịp thời, cá biệt có những nơi thực hiện chưa thống nhất. Ví dụ, cùng thực hiện nhiệm vụ đi biển trong một chuyến công tác, nhưng khi thanh toán mỗi người một khác. Người tham gia trực tiếp lại được hưởng thấp hơn người tham gia gián tiếp. Chính sự không thống nhất này đã tạo ra dư luận không tốt trong đơn vị, gây ảnh hưởng đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.

QĐND - Tại một số đơn vị cơ sở, việc chi trả, thanh quyết toán các tiêu chuẩn chế độ cho cán bộ, chiến sĩ vẫn chưa kịp thời, cá biệt có những nơi thực hiện chưa thống nhất. Ví dụ, cùng thực hiện nhiệm vụ đi biển trong một chuyến công tác, nhưng khi thanh toán mỗi người một khác. Người tham gia trực tiếp lại được hưởng thấp hơn người tham gia gián tiếp. Chính sự không thống nhất này đã tạo ra dư luận không tốt trong đơn vị, gây ảnh hưởng đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.

Rất mong cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cơ sở khi xem xét, quyết toán cần quan tâm và kịp thời điều chỉnh, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc bảo đảm tính công bằng, tạo sự đoàn kết thống nhất góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phạm Mạnh Quân