Theo ông Đăng Khoa, trưởng chi nhánh giao dịch phía Nam.