Đôi khi biết nói lời từ biệt đúng lúc để giữ lại những kỷ niệm đẹp về nhau lại là một lựa chọn đúng.