Trưởng BKS Phạm Xuân Bích, CTCP Bến xe Nghệ An (UPCoM: NBS) đã bán 21,500 cp, giảm số cổ phiếu đang nắm giữ xuống còn 700 cp trong khoảng thời gian từ 06/01 đến 04/02.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Xuân Bích
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: NBS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22,200 CP (tỷ lệ 0.7%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 21,500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 21,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 700 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/01/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/02/2015.

Minh Tuấn