Công ty Cổ phần Bến Xe Nghệ An (NBS) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.

1. Tên tổ chức phát hành: CTCP Bến Xe Nghệ An

- Địa chỉ: Số 77 Lê Lợi, Tp. Vinh, Nghệ An

2. Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

3. Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần

4. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 15% vốn điều lệ (mỗi cổ phần mệnh giá 10,000 đồng được hưởng cổ tức 1,500 đồng)

5. Thời gian trả cổ tức: 7/11/2011

6. Cổ đông được nhận cổ tức là những cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 27/10/2011

7. Hình thức nhận và địa điểm nhận cổ tức:

+ Nhận bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính – Kế toán. Cổ đông mang theo giấy CMND, nếu ủy quyền thì phải có Giấy ủy quyền theo quy định của Pháp luật.

+ Nếu nhận bằng chuyển khoản: Cổ đông phải gửi đầy đủ thông tin về Tài khoản bằng văn bản về Phòng Tài chính – Kế toán Công ty. Cổ đông có thể liên hệ chị Nguyễn Thị Thùy Linh , Phòng Tài chính – Kế toán ĐT: 038 8600275.