Thời gian thực hiện: 20/08/2012.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký:Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ( NBP )

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/7/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2012

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền

- Tỷ lệ thanh toán: 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/08/2012

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình từ ngày 20/08/2012.

Theo TTVN/VSD