Vietnam Holding Limited đã bán 1,100,310 cp của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Theo đó, Vietnam Holding Limited giảm số lượng cp sỡ hữu xuống còn 2,995,325 cp tương ứng 5.15% kể từ ngày 04/3/2015.

Tài liệu đính kèm:
20150310_20150310 - NBB - BC TD SH CD LON - VIETNAM HOLDING LTD.pdf

Trà Liên