Muốn tập trung để học tốt bạn cần phải nạp nhiên liệu cho cơ thể, đặc biệt là cho bộ não.