Ông Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - đã nói như vậy với phóng viên về việc ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Nang cao vai tro giam sat cua nhan dan, cac to chuc doan the - Anh 1

nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Trọng Phúc cho biết: Nghị quyết số 04 Hội nghị Trung ương (T.Ư) 4 khóa XII là sự tiếp nối, kế thừa và phát triển từ Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta. Có thể thấy từ khi thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI (năm 2012) đến nay, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng.

Sau hơn 4 năm, chúng ta đã xử lý tới gần 74.000 cán bộ đảng viên các cấp, đây là một con số không hề nhỏ. Và chúng ta đưa ra 8 vụ đại án xét xử trước Đại hội XII của Đảng và hiện đang tiếp tục đưa ra xét xử 6 vụ án lớn. Đặc biệt gần đây chúng ta đang tiếp tục làm một số vụ điển hình được dư luận quan tâm như vụ Trịnh Xuân Thanh, xử lý về đảng đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng,... Điều này thể hiện cách làm rất mạnh mẽ, rất nghiêm minh của Đảng.

Song bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều tồn tại đòi hỏi sự quyết tâm hơn nữa. Chúng ta đang tập trung vào chống tham nhũng, lãng phí, nhưng xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ có chống tham nhũng mà phải toàn diện, từ cái gốc là đường lối chính trị, tư tưởng lý luận cách mạng (ý thức hệ), đến cái then chốt là công tác cán bộ rồi mới nói đến vấn đề đạo đức.

Trong “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì điều nguy hiểm nhất là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về ý thức hệ, hệ tư tưởng, tức những cán bộ đảng viên xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, xa rời chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

´ Việc ban hành Nghị quyết số 04 Hội nghị T.Ư 4 khóa XII, đã thể hiện sự quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trước thực trạng nêu trên. Vậy vấn đề cốt lõi của Nghị quyết là gì, thưa ông?

- Thứ nhất, Trung ương đã nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Điều này thể hiện bản lĩnh chính trị của Đảng, cũng thể hiện quyết tâm để sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém và suy thoái trong một bộ phận cán bộ đảng viên của Đảng.

Thứ hai, lần đầu tiên Trung ương Đảng đã chỉ rõ 27 biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách có hệ thống, giúp các tổ chức Đảng và từng đảng viên trong toàn Đảng có căn cứ cụ thể để tự phê bình, phê bình, tự soi rọi lại mình và tổ chức mình chứ không kiểm điểm một cách chung chung. Điểm mới nữa là lần này chúng ta liên kết cả 3 vấn đề trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng là chống suy thoái tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống và vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để thực hiện đồng thời. Điều này rất có ý nghĩa bởi chúng liên hệ mật thiết với nhau.

´ Như việc bổ nhiệm cán bộ ồ ạt vào cuối nhiệm kỳ, bổ nhiệm người thân làm lãnh đạo, thưa ông?

- Đúng là gần đây đang nổi lên một số vấn đề như vậy trong công tác cán bộ, biểu hiện qua tình trạng một số nơi bổ nhiệm cán bộ là con, cháu hay bổ nhiệm cán bộ ồ ạt, tràn lan cuối nhiệm kỳ. Cần phải ngăn chặn và xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực này. Việc xử lý cán bộ nhằm làm cho Đảng mạnh lên. Theo tôi, điều quan trọng - như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu - là phải có cơ chế kiểm soát quyền lực. Đảng, Nhà nước giao trọng trách, trách nhiệm cho mỗi cán bộ thì phải có cơ chế thanh tra, kiểm tra để kiểm soát được việc thực hiện trọng trách, nhiệm vụ của họ chứ không phải giao cho ông làm Bộ trưởng rồi ông muốn làm gì thì làm. Nếu không kiểm soát được quyền lực của cán bộ sẽ dẫn đến cán bộ đó độc đoán chuyên quyền, lạm quyền.

Cùng đó, phải lắng nghe và nâng cao vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức đoàn thể xã hội, phải vận động nhân dân tham gia vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công cuộc chống suy thoái, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ không phải là công việc riêng của Đảng mà là việc chung của đất nước, của toàn dân.

´ Vậy theo ông, đâu là giải pháp căn cơ, quyết định để chấn chỉnh việc này?

- Nghị quyết đã nêu rõ 4 nhóm giải pháp, trong 4 nhóm giải pháp này lại đưa ra những nhiệm vụ rất cụ thể. Muốn Nghị quyết đi vào cuộc sống thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, nghiêm túc thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tôi cho rằng cần tập trung hơn đến việc giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến các cán bộ đảng viên, bởi muốn chống được suy thoái về tư tưởng chính trị thì trước hết phải bảo vệ vững chắc được hệ tư tưởng của Đảng. Phải nêu cao trách nhiệm, lòng tự trọng của mỗi cán bộ đảng viên và phải ra sức tu dưỡng, rèn luyện, nhất là người đứng đầu.

- Xin cảm ơn ông!

XUÂN HẢI - TIẾN DUY