Các khu dân cư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang sôi nổi tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2016).

Nang cao vai tro giam sat cua Mat tran To quoc - Anh 1

Được tổ chức tại các khu phố, xóm, ấp, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” là dịp để cán bộ, nhân dân trong các khu dân cư ôn lại lịch sử, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ trong tình hình mới. Đây cũng là dịp để MTTQ các địa phương đánh giá rút kinh nghiệm các mặt hoạt động, nhất là công tác tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.

Theo Luật MTTQ Việt Nam, một trong những quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam là tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Tháng 12-2013, Bộ Chính trị đã ban hành “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Theo đó, MTTQ có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng... Phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp đối với những nội dung còn thiếu, chưa đúng hoặc chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của cơ quan Đảng, Nhà nước. Phát hiện những nhân tố mới, tích cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề được Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm trong những năm qua. Một trong những nội dung luôn được cử tri thành phố nêu trong các cuộc tiếp xúc đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Đảng, Nhà nước, các tầng lớp nhân dân luôn thể hiện quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thời gian qua, nhiều vụ án tham nhũng đã bị phát hiện, xét xử công minh, đúng người, đúng tội. Nhiều đối tượng tham nhũng đã phải chịu những hình phạt nghiêm khắc, được nhân dân đồng tình, hoan nghênh. Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” vừa được ban hành cũng đã chỉ ra một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hành vi tham nhũng là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng.

Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch. Với quyền và trách nhiệm được quy định theo pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Đảng, đề nghị MTTQ các cấp tăng cường hơn nữa vai trò giám sát, nhất là giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đề nghị MTTQ các cấp trong thành phố đặc biệt quan tâm, có các biện pháp phù hợp nhằm giám sát diễn biến tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và những người được giao chức vụ quyền hạn nói riêng, kịp thời phát hiện những cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; lợi dụng quyền hạn, chức trách được giao để trục lợi, thu vén cho cá nhân, gia đình, người thân; kiến nghị các cơ quan thẩm quyền có biện pháp xử lý. Bên cạnh đó là tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.