(ANTĐ) - Trong 2 ngày 30 và 31-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2009-2014 diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý Hội Luật gia cần chú trọng hơn nữa đến chất lượng và chiều sâu của công tác tham gia tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội, giúp mọi công dân sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật, nhân rộng hiệu quả hoạt động của Hội, phát huy tốt uy tín và vị thế của Hội ở một số nơi, một số lĩnh vực, đồng thời tăng cường ý thức trách nhiệm, nhận thức của một số cán bộ, hội viên, năng lực điều hành các cấp hội và nêu cao tính kỷ luật, tình đoàn kết, quan hệ công tác; đổi mới cơ chế điều hành, phối hợp, chế độ báo cáo thông tin... Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, trong thời gian tới Hội Luật gia Việt Nam cần chú trọng hơn nữa việc tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội, sống và làm việc theo pháp luật, phấn đấu để Hội trở thành lực lượng nòng cốt thực hiện chủ trương xã hội hóa một số hoạt động trong lĩnh vực tư pháp. Hội Luật gia cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức của Hội, phấn đấu để Hội là trung tâm tập hợp, đoàn kết các tổ chức xã hội nghề luật khác để cùng góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…