Nhằm góp phần đảm bảo việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được hiệu quả, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Thông tư hưỡng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Đây là Thông tư này hướng dẫn các quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Nang cao hieu qua trong quan ly, xu ly chat thai ran sinh hoat - Anh 1

Đã có căn cứ pháp lý trong thu gom, vận chuyển xử lý CTRSH. (Ảnh: TL)

Dự thảo Thông tư quy định hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH là hợp đồng kinh tế được ký kết giữa các bên để thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH. Chủ nguồn thải CTRSH là các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở phát sinh CTRSH. Chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý là đại diện chủ nguồn thải CTRSH phát sinh từ các cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng. Cụ thể, nội dung công việc, hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH gồm 3 loại: Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Về nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng quy định rõ, việc thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH phải được thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý. Hợp đồng dịch vụ xử lý CTRSH chỉ được ký kết khi cơ sở xử lý CTRSH đã được xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định. Các bên ký kết hợp đồng phải có đủ kinh phí, năng lực để thực hiện các trách nhiệm theo thỏa thuận của hợp đồng và phải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH theo các thỏa thuận trong hợp đồng.

Ngoài ra, Dự thảo Thông tư cũng chỉ rõ giá trị hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH là khoản kinh phí bên A cam kết trả cho bên B và phải được tính đúng tính đủ để thực hiện công việc theo yêu cầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ, điều kiện thanh toán, tạm ứng hợp đồng và các yêu cầu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng. Theo đó, nội dung hợp đồng ký giữa các bên phải ghi rõ nội dung các khoản chi phí, các loại thuế, phí (nếu có) đã tính và chưa tính trong giá trị hợp đồng; giá trị hợp đồng được điều chỉnh phải phù hợp với loại hợp đồng và phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Ngoài ra, Giá trị hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH phải được xác định: Giá trị hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH căn cứ đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH nhân với khối lượng công việc thực hiện và giá trị hợp đồng dịch vụ xử lý CTRSH căn cứ giá dịch vụ xử lý CTRSH nhân với khối lượng CTRSH đầu vào cần xử lý.

Trong trường hợp phát sinh trong khi thực hiện hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH, Dự thảo Thông tư cũng quy định những cách thức giải quyết tranh chấp hợp đồng. Cụ thể, trường hợp có bất cứ tranh chấp, bất đồng, vi phạm, không tuân thủ phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng, Bên A và Bên B có trách nhiệm cố gắng hết sức thảo luận với nhau để giải quyết tranh chấp. Nếu đàm phán giữa Bên A và Bên B không thành công, hai bên sẽ phải đưa sự việc ra trọng tài kinh tế để giải quyết theo các thủ tục của pháp luật quy định. Trong trường hợp trọng tài kinh tế giải quyết không thành công, Bên A và Bên B sẽ phải đưa sự việc ra tòa án của cấp có thẩm quyền để giải quyết theo các thủ tục của pháp luật quy định. Quyết định của tòa án nước Việt Nam là quyết định cuối cùng, kể cả trường hợp Bên B là tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Chia sẻ về những quy định cụ thể của Dự thảo Thông tư, Đại diện Cục Hạ tầng Kỹ thuật – Bộ Xây dựng cho biết: Thông tư hưỡng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt được áp dụng đối với chủ nguồn thải CTRSH và chủ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Khuyến khích các chủ nguồn thải chất thải rắn khác áp dụng mẫu hợp đồng được quy định tại Thông tư này. Các hợp đồng đã được ký kết và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Thành Luân