Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với học viên dự lớp bồi dưỡng đảng viên mới của Đảng bộ Hà Nội (14-5-1966). (Ảnh tư liệu)

Có thể nói, sinh thời Bác rất quan tâm đến việc giáo dục cán bộ, đảng viên thường xuyên rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, nhằm nâng cao uy tín và năng lực lãnh đạo của Đảng, bảo đảm hoàn thành sứ mạng cao cả lãnh đạo đất nước giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ đất nước sau chiến tranh. Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu rằng, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với sự trưởng thành của Đảng. Người khẳng định: Trải qua 39 năm đấu tranh oanh liệt, 'Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác'(2). 'Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hằng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, đảng viên ta tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang. Đảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác'(3). 'Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhân dân ta và Đảng ta rất tự hào có những người con xứng đáng như thế'(4). Tuy nhiên, Bác Hồ cũng chỉ rõ, 'bên cạnh những đồng chí tốt ấy, còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo 'mình vì mọi người' mà chỉ muốn 'mọi người vì mình'(5). Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa..., thích địa vị quyền hành... Theo Bác: 'Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách mạng..., chờ dịp để phát triển, để che lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta một lòng một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng' (6). Trong tâm khảm của mình, Bác rất coi trọng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, coi đó là nguồn sức mạnh nội lực làm nên sức mạnh của Đảng và cũng là 'một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và dân ta'. Bác căn dặn: 'Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình'; 'mỗi cán bộ đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng'; 'Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình'. Người dạy: 'Dao có mài mới sắc, vàng có thử mới trong, nước có lọc mới sạch, người có tự phê bình mới tiến bộ, Đảng cũng thế'; 'Người ta luôn cần không khí để sống. Người cách mạng và đoàn thể cách mạng cần phê và tự phê bình thiết tha như người ta cần không khí' (7). Song, theo Người, phê bình phải trên cơ sở 'tình đồng chí', thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, làm cho điều thiện sinh sôi, điều ác thui chột. Phê bình không phải là vì cá nhân, đập cho tơi bời, hả giận, mà là sự góp ý chân tình, chân thành, thẳng thắn. Kết quả của tự phê bình, phê bình ngoài yêu cầu trị được bệnh, cứu người còn có tác dụng tôi luyện thêm phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, qua đó lựa chọn những cán bộ lãnh đạo đủ đức, đủ tài gánh vác nhiệm vụ mới của cách mạng. Không chỉ mong muốn Đảng đoàn kết, thống nhất, thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên tự phê bình và phê bình, Bác còn căn dặn: 'Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân' (8). Theo Người, để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Không chỉ dừng lại ở lời nói, tư tưởng mà cả cuộc đời Người đều sáng ngời một Hồ Chí Minh - tấm gương của đạo đức cách mạng, suốt đời vì Đảng, vì dân, chí công vô tư, không một vết gợn của chủ nghĩa cá nhân. Từ khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, trên cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tự xác định cho mình trách nhiệm vừa là người lãnh đạo cao nhất, vừa là đày tớ của dân. Người nói: 'Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó... Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân' (9). Trong kháng chiến Người đã cùng Trung ương Đảng, Chính phủ nếm mật, nằm gai, lội suối ngủ rừng, lãnh đạo nhân dân kháng chiến thắng lợi. Trong điều kiện hòa bình, với cương vị Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, Người vẫn giữ gìn lối sống trong sạch, giản dị, vì nước, vì dân. Trả lời các nhà báo nước ngoài, Người nói: 'Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành' (10). Trong bản Di chúc, ngay cả về việc riêng, tiếc nuối lớn nhất của Người là 'không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa'. Bác đã đi xa hơn 40 năm, nhưng lời dạy và tấm gương đạo đức của Bác về 'nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân' đối với cán bộ, đảng viên vẫn còn nguyên giá trị. Đúng như Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nhấn mạnh: 'Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là một tấm gương về phẩm chất đạo đức, lối sống. Cán bộ cấp trên phải gương mẫu trước cán bộ cấp dưới, đảng viên và nhân dân'. ------------ 1,2,3,4,5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB. CTQG, H, 1996, t.12. 6. Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB.CTQG H1996 t.9, tr.283. 7. Những lời dạy của Bác Hồ về tự phê bình và phê bình đều trích từ: Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.4, NXB.CTQG, H, 2002, tr.165-166 và t.6, tr. 209-212. 8. Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB.CTQG H1996 t.12, tr.498. 9. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.4, tr.240. 10. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.4, tr 161.