Đây là tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay