Trong các cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cử tri và nhân dân rất quan tâm đến việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, vì đây là cấp cơ sở gần gũi, gắn bó với hoạt động của đại biểu, có ý nghĩa thiết thực với cử tri và nhân dân ở cộng đồng dân cư.

Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hiện hành thì Hội đồng nhân dân cấp xã có nhiệm vụ quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và thực hiện quyền giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trong những nhiệm kỳ qua hiệu quả không cao, còn hình thức. Tình trạng đó có nhiều nguyên nhân. Hội đồng nhân dân cấp xã một năm có hai kỳ họp và thời gian họp không quá một ngày để thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng của địa phương do Ủy ban nhân dân cùng cấp chuẩn bị và được Hội đồng nhân dân biểu quyết nhất trí thông qua và thường là không có ý kiến phản biện hoặc chất vấn. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã phần lớn là cán bộ Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên ở xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và rất ít người dân thường tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân nên có sự nể nang xuôi chiều. Chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã cũng chưa cao. Hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân còn thấp, nhất là nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân, các ban của ủy ban nhân dân cùng cấp và cán bộ công chức cấp xã là rất yếu. Để nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (nhiệm kỳ 2011 – 2016) cử tri và nhân dân mong muốn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã cần thực hiện tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp. Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân hiện hành số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi xã, phường, thị trấn là không nhiều, nơi cao nhất là 35 đại biểu, nơi thấp nhất là 15 đại biểu. Do đó cần lựa chọn giới thiệu được những người có phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực thực hiện nhiệm vụ của đại biểu, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri và nhân dân ở địa phương hoạt động trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở cấp cơ sở. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba sắp đến gần. Đây là hội nghị rất quan trọng với nội dung thỏa thuận lập danh sách chính thức những người ứng cử để cử tri bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân. Danh sách những người ứng cử được chuẩn bị đưa ra hội nghị hiệp thương lần này có khá nhiều người so với danh sách chính thức bởi lẽ Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 có quy định bổ sung về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã đó là: thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (gọi chung là thôn), tổ dân phố, khu phố, khóm (gọi chung là tổ dân phố) được giới thiệu người của mình ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Cuộc bầu cử lần này tiếp tục thực hiện quy định trên nên sẽ có một lực lượng khá đông đảo được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Để nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã cử tri và nhân dân mong muốn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã cần nâng cao trách nhiệm trong việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thảo luận xem xét kỹ lưỡng việc lựa chọn, giới thiệu được những người tiêu biểu, đúng cơ cấu thành phần để cử tri bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Để nâng cao chất lượng của đại biểu Hội đồng nhân dân và chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba cần xem xét giảm thiểu những người là cán bộ, công chức của ủy ban nhân dân cùng cấp; hạn chế giới thiệu những người là trưởng, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã vì họ là những người trực thuộc ủy ban nhân dân cấp xã được ủy ban nhân dân cấp xã giao thực hiện một số công việc quản lý hành chính ở cộng đồng dân cư (thực chất là cán bộ hành chính). Cần thiết lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu ở thôn, tổ dân phố như những người đã nghỉ hưu còn đủ sức khỏe, nhất là cựu chiến binh. Họ là những người đã từng kinh qua các lĩnh vực công tác và chiến đấu, có bản lĩnh, có năng lực, có kinh nghiệm thực tiễn và không phụ thuộc nhiều vào các hoạt động của Ủy ban nhân dân nhất là về kinh tế. Được như vậy thì hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã sẽ chất lượng hơn, thiết thực hơn và tránh hình thức; nhất là hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư cộng đồng, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn và việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Luật sư Trần Ngọc Nhẫn