ND - Ngày 17 và 18-3, tại thành phố Huế, Ban điều hành Dự án Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng (Bộ Y tế), tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động dự án năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010.

Năm 2009, ban điều hành dự án tiếp tục triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần tại các xã mới cho người bệnh tâm thần phân liệt; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần theo phương thức lồng ghép các hoạt động của trạm y tế tuyến xã, phường; công tác xây dựng mạng lưới triển khai ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; trong đó, có 63,8% tổng số xã, phường thực hiện chương trình; số người bệnh quản lý đạt 44% và tổng số người bệnh ổn định đạt 69%. Trong năm, người bệnh phát hiện và quản lý điều trị đạt 100% kế hoạch; giảm gây rối xuống dưới 15%; giảm gây nguy hại xuống dưới 10%; giảm tỷ lệ mãn tính, tàn phế xuống dưới 20%... Hoạt động trọng tâm của ban trong năm 2010 là tiếp tục triển khai, quản lý, điều trị và chăm sóc bệnh tâm thần phân liệt; trong đó, tập trung vào các hoạt động công tác như: giáo dục truyền thông, xây dựng mạng lưới, đào tạo tập huấn, nâng số xã triển khai mới trong năm 2010 là 665 xã và tổng số xã, phường được quản lý đến hết năm 2010 là 7.700 xã.