HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Lương thực thực phẩm Hà Nội thông báo đến cổ đông về việc chi cổ tức năm 2011 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 10.5%/mệnh giá

- Quyền thực hiện: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2011

- Thời hạn chốt danh sách 15/04/2012

- Thời gian thực hiện: 25/04/2012

- Địa điểm chi trả: Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á, 14 Láng Hạ - Hà Nội