PN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Theo đó, những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”: có hai con trở lên là liệt sĩ; chỉ có hai con mà một con là liệt sĩ, một con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; chỉ có một người con mà người con đó là liệt sĩ; có một con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; có một con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Trường hợp bà mẹ có chồng, con tham gia hàng ngũ địch nhưng bà mẹ chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thì vẫn được xem xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Nghị định cũng quy định rõ chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Khi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng từ trần thì chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức lễ tang.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/7/2013.

QUỲNH MAI