QĐND - Ngày 14- 4, tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettepost) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua các vấn đề như: Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2012 đồng thời đưa ra định hướng phát triển năm 2013 của Hội đồng quản trị.

Năm 2012 tiếp tục là một năm thành công vượt bậc của Viettelpost về hiệu quả sản xuất kinh doanh và an toàn trong bối cảnh các doanh nghiệp vẫn chịu tác động từ suy thoái kinh tế thế giới và những khó khăn do nội tại của nền kinh tế trong nước. Đây là năm thứ ba trong giai đoạn 2010 – 2015, Viettelpost đảm bảo các chỉ số phát triển nhanh, mạnh và toàn diện theo đúng chiến lược đã đề ra.

Cổ đông đã đánh giá cao các thành tích đạt được của Viettelpost trong năm qua. Doanh thu đạt 883 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch, tăng trưởng 48% so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế vượt 5,72% kế hoạch, tăng 5,7%. Năng suất lao động tăng 51,5% và thu nhập bình quân tăng 45,7% so với năm 2011. Đặc biệt Viettelpost duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức là 15% như đã cam kết. Tỷ lệ này được bảo toàn trong suốt 4 năm kể từ khi cổ phần hóa, khẳng định sự phát triển hiệu quả và bền vững của Viettelpost.

LÊ HUỆ