Ngày 16-11, tỉnh Phú Yên, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố khu vực miền trung – Tây Nguyên.

Tham dự, có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư và đại diện 17 Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền trung –Tây Nguyên. Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư chủ trì hội nghị.

Theo Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư,thời gian qua, hoạt động thông tin đối ngoại tại khu vực miền trung – Tây Nguyên đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhất là nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác thông tin đối ngoại được nâng cao.

Các hoạt động tuyên truyền đối ngoại được thực hiện ngày càng có chất lượng, hiệu quả, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước ta ở khu vực và trên trường quốc tế.

Để tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đồng chí Phạm Văn Linh đề nghị Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại một cách hiệu quả theo đúng tinh thần Kết luận số 16 về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” tại Kết luận số 16 của Bộ Chính trị (Khóa XI).

Hoàn thiện tổ chức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp hoạt động thông tin đối ngoại giữa T.Ư và địa phương nhằm bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại. Nâng cao hơn nữa tính chủ động, tính kế hoạch trong hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại địa phương. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền đối ngoại ở địa phương.

Cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, cơ sở lập luận cho các cơ quan báo chí về những vấn đề quan trọng liên quan đến tuyên truyền đối ngoại. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động thông tin đối ngoại. Tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài. Tận dụng tốt hơn nữa vai trò quan trọng của báo chí nước ngoài, các cơ quan đại diện của nước ngoài đóng trên địa bàn trong việc xúc tiến đầu tư, du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo tình hình, tham mưu chỉ đạo định hướng đối với một số vấn đề quan trọng, mới nảy sinh được dư luận quan tâm.