ND - Thực hiện Chỉ thị 39 - CT/T.Ư ngày 21-5-2004 của Bộ Chính trị về việc "Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến"; Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 8-5-2006 của Thủ tướng Chính phủ về "Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm (2006 - 2010)", trong năm năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp Hội Nông dân Việt Nam tập trung chỉ đạo, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, gắn các hoạt động chính trị - xã hội với sản xuất và đời sống của nông dân; khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Đồng thời, với việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện ba phong trào trọng tâm do hội phát động, đó là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh, các cấp hội đã tổ chức nhiều phong trào thi đua khác với nội dung phong phú, gắn với nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên đề hoạt động. Tập trung vào các nội dung: Thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phong trào cải tạo vườn tạp, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; phong trào "4 cao"; "Năng suất cao, chất lượng cao, hiệu quả kinh tế cao và sức cạnh tranh cao"; phong trào người tốt, việc tốt, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng, chống các tệ nạn xã hội, nâng cao dân trí, xây dựng gia đình nông dân no ấm, khỏe mạnh, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc cùng phát triển bền vững; đặc biệt là Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trong năm năm qua, bình quân mỗi năm số hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng 10,17%; số hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng 12,5%. Hiện nay tổng số hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp là 3.396.011 hộ; trong đó có 236.720 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh và trung ương, chiếm 6,97%. Phong trào thi đua đã góp phần đáng kể vào việc giúp nông dân có vốn sản xuất, nhất là nông dân nghèo; phong trào đã phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau, tổ chức liên doanh, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Các cấp hội đã thực hiện chỉ tiêu: Mỗi hộ nông dân khá, giàu giúp đỡ từ hai đến ba hộ nghèo đói thoát nghèo, vươn lên khá giàu. Thông qua phong trào tổ chức Hội đã động viên, khuyến khích các hộ nông dân đoàn kết giúp đỡ nhau hơn 2,7 triệu ngày công lao động, hơn 45 triệu cây, con giống các loại, hàng tỷ đồng vốn giúp đỡ hoặc cho vay không lấy lãi, nhiều hộ gia đình nông dân sản xuất giỏi đã nhiệt tình giúp đỡ các hộ đói, nghèo về kinh nghiệm sản xuất, cách làm ăn, hỗ trợ vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi để phát triển sản xuất. Hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", đông đảo hội viên nông dân đã nhiệt tình hưởng ứng, tích cực thực hiện. Hội viên nông dân các thôn, ấp, làng, bản thi đua thực hiện tốt các quy ước, hương ước về "xây dựng gia đình văn hóa"; "Xây dựng thôn ấp, bản, làng văn hóa, xã văn hóa"... Phong trào đã đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân; được nông dân hăng hái tham gia, chung lòng góp sức xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp văn minh. Các cấp hội chủ động phối hợp với chính quyền, công an, quân đội tích cực tuyên truyền, giáo dục đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Vận động con em nông dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ, đạt chỉ tiêu giao quân hàng năm. Từ hiệu quả phong trào thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chất lượng hội viên và hội cơ sở ngày càng được nâng lên, số cơ sở hội vững mạnh, xuất sắc năm sau luôn cao hơn năm trước, nông dân tham gia sinh hoạt hội ngày càng tăng, nâng tổng số hội viên lên gần 10 triệu; hệ thống tổ chức hội được củng cố và phát triển, vai trò, vị thế của tổ chức hội ngày càng được phát huy và nâng cao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, được các cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá cao. Nhiều tổ chức hội các cấp được công nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của địa phương nhiều năm liền. Thông qua các phong trào thi đua, năm năm qua các tập thể và cá nhân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng ba Huân chương Độc lập hạng nhất; ba Huân chương Độc lập hạng nhì; 23 Huân chương Độc lập hạng ba; 24 Huân chương Lao động hạng nhất; 52 Huân chương Lao động hạng nhì; 174 Huân chương Lao động hạng ba và được Chính phủ tặng thưởng 72 cờ thi đua xuất sắc; 676 bằng khen và công nhận 30 chiến sĩ thi đua toàn quốc. Ban Chấp hành T.Ư Hội đã xét tặng 54.867 kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam; 333 cờ thi đua cho các tỉnh, thành hội có thành tích xuất sắc; 11.565 Bằng khen cho các tập thể cá nhân. Các bộ, ngành, Nhà nước đã tặng 511 bằng khen cho tập thể và cá nhân. UBND các tỉnh, thành phố đã tặng 101 cờ và 11.583 bằng khen cho các tập thể, cá nhân là cán bộ, công chức, hội viên, nông dân của các cấp hội. Có thể nói, trong năm năm qua các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam đã góp phần to lớn vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn. Thời gian tới, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 tập trung vào những nội dung trọng tâm như sau: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và công cuộc xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V, nhất là thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020". Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới; coi trọng việc tuyên truyền nhận thức, ý nghĩa của phong trào thi đua và đợt thi đua; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và hội viên, nông dân bằng những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể, có ý nghĩa. Thứ ba, tiếp tục đổi mới, phát huy và nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm, khối, khu vực thi đua, để từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng, góp phần làm cho thi đua, khen thưởng thật sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần thúc đẩy các phong trào của hội. Quy định rõ các danh hiệu thi đua của hội và cách thức, biện pháp, quy trình đánh giá thi đua, xét khen thưởng, bảo đảm chặt chẽ trong đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm. Phát huy tinh thần thi đua yêu nước, nối tiếp truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong 80 năm qua, Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Nguyễn Quốc Cường Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam