VOV.VN -Tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý vốn đầu tư

Sáng 13/2, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ họp triển khai Chương trình thanh tra, kiểm tra năm 2014. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chủ trì cuộc họp.

Các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý vốn đầu tư... sẽ tập trung thanh tra trong năm 2014

Báo cáo kế hoạch triển khai chương trình thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, năm 2013, ngành thanh tra đã đạt được những chuyển biến tích cực, việc xây dựng kế hoạch được chú trọng, đảm bảo theo đúng nội dung, yêu cầu và định hướng của ngành thanh tra. Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, thẩm định kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra được tăng cường.

Tuy nhiên, hiệu quả công tác thanh tra chưa cao, nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra triển khai vẫn chậm về thời gian, tiến độ. Quá trình thực hiện một số cuộc thanh tra chưa đúng trọng tâm, trọng điểm, chưa sát với đề cương, kế hoạch. Một số vụ việc chuyển cơ quan xử lý còn ít so với thực tế vi phạm. Chất lượng hoạt động của một số đoàn thanh tra còn hạn chế. Kết luận thanh tra chưa tạo ra sự đồng thuận với các cơ quan, tổ chức có liên quan...Để khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2014, ngành thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra cụ thể, đảm bảo người có chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu. Đảm bảo công tác thanh tra được công khai, khách quan, minh bạch, đảm bảo thời gian thanh tra không quá 70 ngày.

Trong năm nay, ngành thanh tra tập trung thanh tra trách nhiệm của các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý vốn đầu tư, quản lý nợ công, tạm nhập, tái xuất, việc sử dụng, quản lý vốn và tài sản nhà nước tại các ngân hàng, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước./.

Thu Hằng/VOV- Trung tâm Tin