ND- Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chiến lược phát triển cây trồng biến đổi gen ở Việt Nam được chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn 2006-2010 là thử nghiệm trên đồng ruộng; giai đoạn 2010 -2015, đưa một số giống cây vào sản xuất. Đến năm 2020, đưa diện tích một số cây trồng biến đổi gen (ngô, bông, đậu tương) đạt từ 30% đến 50%. Trong năm 2011 sẽ khảo nghiệm diện rộng ở cả hai miền nam, bắc và thu thập, trình bày hồ sơ an toàn thức ăn chăn nuôi và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm các giống ngô chuyển gen. Dự kiến, cây trồng biến đổi gen sẽ được thương mại hóa vào cuối năm 2011.