VinaCorp - Năm 2011, Artex Sài Gòn đặt mục tiêu 19,2 tỷ đồng LNST

CTCP Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn (Artex Sài Gòn) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2010 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2011. Theo đó, năm 2010 danh thu của công ty đạt 109,5 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch 3,3% và vượt cùng kỳ năm trước 11,68%; trong đó kinh doanh xuất nhập khẩu vượt kế hoạch 3,72% và vượt cùng kỳ 3,26%; dịch vụ thuê văn phòng vượt kế hoạch 2,68% và vượt cùng kỳ 29,92%. Lợi nhuận trước thuế năm 2010 đạt 27,5 tỷ đồng vượt kế hoạch 23,83% và vượt cùng kỳ năm trước 38,06%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 đạt 20,45 tỷ đồng vượt kế hoạch 22,83% và vượt cùng kỳ năm trước 26,39%, tương ứng với mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 79.747 đồng/cổ phiếu. Công ty cho biết, cổ tức năm 2010 chỉ mới tạm ứng 6 tháng đầu năm là 15%. Về kế hoạch năm 2011, công ty đặt mục tiêu 127,25 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 16,21% so với thực hiện năm 2010; lợi nhuận trước thuế khoảng 25,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu 19,2 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 20%/VĐL. Tập tin đính kèm: Artexsg_KQKD_2010