Hanoinet - Tại Vĩnh Long, số hồ sơ phụ nữ (PN) kết hôn với công dân Hàn Quốc đang gia tăng đột biến từ 80 người năm 2005 lên 299 người năm 2006 và năm 2007 mới có 9 tháng nhưng đã có tới 326 hồ sơ, tăng gấp hơn 4 lần so với cả năm 2005, trong đó tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.