Căn cứ báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Nagakawa, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: - Tên cổ đông lớn: Nguyễn Đức Khả - Mã chứng khoán sở hữu: NAG - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi mua: 3.080.000 CP (tương đương với 28% trên tổng số vốn điều lệ) - Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.600.000 CP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 4.068.000 CP (tương đương 42,5% trên tổng số vốn điều lệ) - Ngày thực hiện giao dịch: 14/01/2011