BCTC hợp nhất quý 4/2013 cho thấy, CTCP Nagakawa Việt Nam (HNX: NAG) đã có lãi sau 2 năm liên tiếp lỗ ròng.

Cụ thể, theo số liệu BCTC hợp nhất quý 4/2013 vừa được công bố, doanh thu trong quý tăng 32% đạt 55.9 tỷ đồng, song giá vốn tăng mạnh hơn đã khiến lợi nhuận gộp chỉ còn đạt 5 tỷ đồng, giảm 33%.

Mặt khác, chi phí tài chính được cắt giảm đáng kể từ 17.4 tỷ đồng xuống 2 tỷ đồng đã giúp công ty còn lỗ 1.3 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lỗ 16.6 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm, NAG ghi nhận doanh thu thuần 211.3 tỷ đồng, giảm 17%; lãi ròng hơn 1 tỷ đồng. Nếu kết quả này được duy trì sau khi kiểm toán đã kiểm chứng thì công ty sẽ thoát án hủy niêm yết bắt buộc do 3 năm liên tiếp thua lỗ.

So với kế hoạch năm, công ty mới thực hiện được 20% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Mỹ Hà

công lý