Nguồn thu eo hẹp trong khi chi phí lãi vay Ngân hàng tăng cao dẫn đến Quý III năm nay NAG lỗ ròng 5,6 tỷ đồng và lũy kế 9 tháng khoản lỗ này là 1,5 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính của CTCP Nagakawa Việt Nam (NAG), chỉ tiêu doanh thu thuần trong Quý III năm nay đã sụt giảm 16,6%, từ 87,7 tỷ đồng xuống hơn 73 tỷ đồng.

Tỷ trọng chi phí giá vốn / doanh thu thuần trong kỳ chiếm 86,6% và lợi nhuận gộp còn lại là 9,8 tỷ đồng, giảm 27,4%.

Trong kỳ, doanh thu từ đầu tư tài chính chiếm không đáng kể với 283 triệu đồng, tuy nhiên các chi phí của công ty đã tăng đáng kể.

Trong đó, tăng mạnh nhất phải kể đến là chi phí tài chính (chiếm 98% là chi phí lãi vay) tăng từ 3,8 tỷ lên 11 tỷ; chi phí bán hàng chiếm 1,6 tỷ và chi phí quản lý doanh nghiệp 3,2 tỷ dẫn đến lỗ thuần 5,7 tỷ đồng.

Kết quả, NAG đã lỗ sau thuế hơn 5,6 tỷ đồng trong Quý III (Cùng kỳ năm ngoái Công ty lãi 3,7 tỷ đồng).

Theo giải trình của NAG, nguyên nhân là do doanh thu trong kỳ sụt giảm trong khi lãi suất tiền tiền vay ngân hàng tăng, sự biến động tỷ giả thanh toán tăng làm sụt giảm lợi nhuận trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty lỗ ròng 1,5 tỷ đồng, kết quả này đã sụt giảm mạnh so với 12,3 tỷ đồng lợi nhuận thực hiện trong 9 tháng 2010.

Báo cáo tài chính và giải trình chi tiết

HNX