Hanoinet - Từ tháng 4 tới, thuế suất thuế thu nhập sẽ giảm và đây là chương trình giảm thuế có hiệu lực nhanh nhất tại Mỹ, 2 tháng sau khi được ký phê duyệt.