(HNM) - Xưa, nhà Nho thường dạy con phải tôn sư trọng đạo. Đây là một cấu trúc nhân - quả: tôn vinh thầy vì cái đạo của thầy là đáng trọng. Đạo là đạo lý luân thường, là lễ nghi tri thức mà thầy truyền dạy.