Khả năng chứ không phải ảnh hưởng chính trị tại bang chủ chốt sẽ là ưu tiên của ứng viên Tổng thống Obama khi chọn người liên danh.