(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, trong hoạt động xây dựng, chủ đầu tư được phép tạm ứng cho nhà thầu tối đa 50% giá trị của hợp đồng.

Tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng có quy định: Mức tạm ứng tối đa là 50% giá hợp đồng, trường hợp đặc biệt thì phải được Người quyết định đầu tư cho phép. Theo phản ánh của ông Nguyễn Thế Ngọc Châu (tỉnh Đồng Tháp), thực tế có nhiều hợp đồng xây dựng, chủ đầu tư chỉ cho tạm ứng trước 48% đến 49% giá hợp đồng. Ông Châu hỏi: Tạm ứng 50% giá trị hợp đồng đã được gọi là trường hợp đặc biệt chưa? Hay tạm ứng trên 50% giá trị mới là trường hợp đặc biệt? Vấn đề ông Châu hỏi, Bộ Xây dựng giải đáp như sau: Theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì mức tạm ứng tối đa 50% giá trị hợp đồng là giới hạn giá trị tạm ứng mà chủ đầu tư được phép tạm ứng cho nhà thầu. Nếu mức tạm ứng vượt quá 50% giá trị hợp đồng thì được coi là trường hợp đặc biệt và phải được Người quyết định đầu tư cho phép. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc