Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) vừa chính thức công bố đề án tính phí bảo hiểm trên cơ sở rủi ro của các tổ chức tín dụng...